Điều Khoản Và Điều Kiện

Mục Đích

Điều khoản và điều kiện này (“Điều khoản”) quy định các điều khoản và điều kiện chi phối việc sử dụng các dịch vụ của Yoga QH (“Dịch vụ”). Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý tuân thủ các Điều khoản này.

Định Nghĩa

  • “Bạn” hoặc “Khách hàng” có nghĩa là cá nhân hoặc thực thể sử dụng Dịch vụ.
  • “Yoga QH” hoặc “Chúng tôi” có nghĩa là công ty Yoga QH, cùng với các chi nhánh và công ty con của nó.
  • “Dịch vụ” có nghĩa là tất cả các dịch vụ do Yoga QH cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở các lớp học Yoga, dịch vụ huấn luyện cá nhân, sản phẩm Yoga và trang web Yoga QH.

Đăng Ký

Để sử dụng một số tính năng nhất định của Dịch vụ, bạn có thể được yêu cầu tạo tài khoản. Khi tạo tài khoản, bạn đồng ý cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ. Bạn cũng đồng ý chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động diễn ra dưới tài khoản của mình.

Thanh Toán

Bạn đồng ý thanh toán tất cả các khoản phí liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của bạn. Yoga QH có quyền thay đổi giá cả và phí của mình bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng thông báo trên trang web của chúng tôi hoặc gửi email cho bạn.

Sử Dụng Dịch Vụ

Bạn đồng ý sử dụng Dịch vụ chỉ cho các mục đích hợp pháp và phù hợp. Bạn không được sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích nào bất hợp pháp hoặc trái đạo đức. Bạn cũng không được sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào có thể gây hại cho Yoga QH hoặc các bên thứ ba.

Nội Dung

Dịch vụ có thể chứa nội dung do Yoga QH và các bên thứ ba sở hữu hoặc cấp phép. Nội dung này được bảo vệ bởi luật bản quyền và sở hữu trí tuệ khác. Bạn không được sao chép, tái bản, phân phối, sửa đổi, hiển thị hoặc truyền tải bất kỳ nội dung nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Yoga QH hoặc chủ sở hữu quyền hợp pháp khác.

Liên kết

Dịch vụ có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Yoga QH không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web được liên kết. Bạn truy cập các trang web được liên kết với rủi ro của riêng bạn.

Tuyên Bố Miễn Trừ Trách Nhiệm

Yoga QH không bảo lãnh bất kỳ loại nào, trực tiếp hoặc gián tiếp, liên quan đến dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn đến các bảo lãnh về khả năng thương mại, phù hợp cho mục đích cụ thể và không vi phạm. Yoga QH cũng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn đến thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, hình phạt hoặc từ hậu quả (bao gồm nhưng không giới hạn đến mất lợi nhuận, mất dữ liệu hoặc gián đoạn kinh doan) phát sinh do hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc không thể sử dụng dịch vụ, cho dù Yoga QH đã được bảo lãnh về khả năng xảy ra các thiệt hại này.

Giới Hạn Trách Nhiệm

Trách nhiệm tối đa của Yoga QH bất kỳ trường hợp nào dưới các điều khoản này sẽ giới hạn ở số tiền bạn đã thanh toán cho việc sử dụng dịch vụ.